Nowe składki ZUS dla przedsiębiorców w 2019 roku

Od 2018 r. obowiązuje kilka udogodnień dla przedsiębiorców w zakresie składek ZUS. Rok 2019 będzie jeszcze bardziej przełomowy – od 1 stycznia przedsiębiorcy mogą płacić składki ZUS od przychodu (tzw. „mały ZUS”). Dowiedz się, ile wynoszą składki ZUS i poznaj nowe zmiany.

Składki ZUS a działalność gospodarcza

Jeżeli dopiero założyłeś działalność gospodarczą, to masz 7 dni na złożenie odpowiednich dokumentów do ZUS-u. Dostarczenie do ZUS-u jednego z poniższych dokumentów oznacza dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń:

 • ZUS ZUA – gdy zgłaszasz się do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego,
 • ZUS ZZA – gdy zgłaszasz się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • ZUS ZCNA – gdy zgłaszasz do ubezpieczenia zdrowotnego członka rodziny.

Mimo że przedsiębiorcy płacą składki ZUS, często nie orientują się, jak są one rozdysponowywane, co się z nimi dzieje i na co są przeznaczane. Jeżeli wcześniej nie interesowałeś się składkami ZUS, powinieneś wiedzieć, że będziesz opłacał:

 • Składkę na ubezpieczenie społeczne. Na tę składkę składają się cztery ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe. Trzy pierwsze są obowiązkowe, a o opłacaniu ostatniej, czyli chorobowej, zdecydujesz samodzielnie (składka chorobowa jest dobrowolna). Jeżeli będziesz ją regulował i zachorujesz, ZUS wypłaci Ci zasiłek chorobowy.
 • Składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Opłacanie tej składki upoważnia przedsiębiorcę do korzystania z państwowej służby zdrowia.
 • Składkę na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych. Z tych środków są finansowe np.: zasiłki dla bezrobotnych, stypendia i dodatki aktywizacyjne.e.

Składki społeczne nie są obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców, np. nie płacą ich osoby, które jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą i pracują na etacie. Kto nie płaci składek na Fundusz Pracy? Z tych składek są zwolnieni przedsiębiorcy na tzw. „małym ZUS-ie”.

Składki ZUS w 2019 roku – ile zapłacisz?

Wysokość składek ZUS systematycznie rośnie. Ile aktualnie wynoszą składki ZUS? Od stycznia 2019 r. przedsiębiorca na tzw. „dużym ZUS-ie” płaci ponad 1320 zł. Na podaną kwotę składają się następujące składki społeczne:

 • emerytalna – 558,08 zł,
 • rentowa – 228,72 zł,
 • chorobowa – 70,05 zł,
 • wypadkowa – 47,75 zł.

Dodatkowo doliczyć trzeba składkę na Fundusz Pracy, która w 2019 r. wynosi 70,05 zł. Przedsiębiorcy płacą również składkę na ubezpieczenie zdrowotne (w 2018 r. było to 319,94 zł, w 2019 r. składka ta będzie nieco wyższa).

W porównaniu do 2018 r. to spora podwyżka – przedsiębiorcy, których obowiązuje „duży ZUS” zapłacą ok. 100 zł więcej.

Niższe składki ZUS – dla kogo tzw. „mały” ZUS?

Nie wszyscy przedsiębiorcy muszą płacić „duży ZUS”. W Polsce od kilku lat obowiązuje ulga dla osób dopiero rozpoczynających działalność gospodarczą. Ta grupa przedsiębiorców co do zasady płaci przez pierwsze 24 miesiące niższe składki. Jeżeli otwierasz firmę, również będziesz mógł skorzystać z tego udogodnienia. Ile wynosi „mały ZUS”? Od stycznia 2019 r. wysokość tych składek kształtuje się następująco:

 • składka emerytalna – 131,76 zł,
 • składka rentowa – 54,00 zł,
 • składka chorobowa – 16,54 zł,
 • składka wypadkowa – 11,34 zł.

Przedsiębiorcy na „małym ZUS-ie” płacą również składkę na ubezpieczenie zdrowotne. W 2018 r. wynosiła ona 319,94 zł. Składka chorobowa ZUS jest dla nich dobrowolna – mogą, ale nie muszą jej płacić. Opłacanie składek chorobowych jest równoznaczne z tym, że przedsiębiorcy zostanie wypłacony zasiłek chorobowy w przypadku choroby.

Jeżeli chcesz skoncentrować się na prowadzeniu działalności gospodarczej, wcale nie musisz samodzielnie pilnować wysokości składek ZUS – możesz skorzystać z pomocy specjalistów. OmniOffice zapewnia obsługę księgową w ramach biura serwisowanego.

Jak oblicza się wysokość składek ZUS?

Wysokość zarówno aktualnych, jak i archiwalnych składek ZUS, przedsiębiorcy mogą sprawdzić np. na stronie internetowej ZUS-u. Nie wszystkie osoby prowadzące firmy wiedzą jednak, jak jest wyliczana wysokość składek ZUS.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne deklaruje każdy przedsiębiorca, przy czym zadeklarowana kwota nie może być niższa niż:

 • 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2019 r. minimalna pensja to 2250 zł brutto, czyli podstawa wymiaru składek ZUS wynosi 675 zł) – dotyczy osób opłacających tzw. „mały ZUS”,
 • 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ogłaszanego przez GUS (GUS podał kwotę 4765 zł, zatem podstawa wymiaru składek ZUS wynosi 2859 zł) – dotyczy przedsiębiorców, którzy opłacają „duży ZUS”.

Wysokość poszczególnych składek na ubezpieczenia społeczne wylicza się, biorąc pod uwagę podstawę wymiaru:

 • 19,52% – dla ubezpieczenia emerytalnego,
 • 8,00% – dla ubezpieczenia rentowego,
 • 1,80% – dla ubezpieczenia wypadkowego,
 • 2,45% – dla ubezpieczenia chorobowego.

Wyższe składki ZUS – czy warto je płacić?

Zarówno podstawa składek ZUS, jak i minimalne składki ZUS dla przedsiębiorców są podawane m.in. na stronie internetowej ZUS-u. Ponieważ ustawodawca wskazuje jedynie minimalną podstawę, to nie ma przeszkód, aby przedsiębiorca zadeklarował wyższą podstawę wymiaru składek. Czy dobrowolne opłacanie składek ZUS w wyższej wysokości się opłaca?

Jeżeli rozważasz taką możliwość, musisz wiedzieć, że nie możesz zwiększyć podstawy wyłącznie np. składki emerytalnej – zawsze deklarujesz podstawę dla całej składki na ubezpieczenie społeczne. Opłacanie składek w wyższej wysokości może się jednak opłacać, bo gdy zachorujesz, zostanie Ci wypłacony zasiłek chorobowy w wyższej wysokości, a w przyszłości możesz liczyć na wyższe świadczenie emerytalne.

Stawki ZUS dla przedsiębiorców – co wprowadziła Konstytucja Biznesu?

Aby wspomóc przedsiębiorców, od marca 2018 r. obowiązuje Konstytucja Biznesu, a dokładniej zapisy dotyczące ulg dla nowych przedsiębiorców. Co się zmieniło? Przez pierwszych sześć miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie musi płacić składek ZUS (tzw. „ulga na start”). Wyjątek stanowi składka zdrowotna, którą to jednak można odliczyć od podatku. Po upływie tego okresu przedsiębiorca może skorzystać:

 • z opłacania preferencyjnych (obniżonych) składek ZUS (tzw. „mały ZUS”) – wówczas przez dwa lata opłaca składki w niższej wysokości,
 • a następnie z kolejnego tzw. „małego ZUS-u”, w przypadku którego składka ZUS jest uzależniona od przychodu.

Składki ZUS uzależnione od przychodu to kolejne ułatwienie przewidziane dla przedsiębiorców, które obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Dla kogo składki ZUS od przychodu?

Do grudnia 2018 r. wysokość składek odprowadzanych przez przedsiębiorców do ZUS-u nie była w żaden sposób powiązana z uzyskiwanym przez nich przychodem. W praktyce oznaczało to, że płacić trzeba było od pierwszego miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej, niezależnie od zarobku. Właśnie z tego względu mówiło się, że składki ZUS są ogromną barierą w rozwoju przedsiębiorczości. Od 1 stycznia 2019 r. przedsiębiorcy mogą skorzystać z nowej ulgi. „Mały ZUS” w postaci składek obliczanych od przychodu to rozwiązanie dedykowane przedsiębiorcom prowadzącym niewielkie firmy.

Składki ZUS wyliczane od przychodu to rozwiązanie dostępne dla przedsiębiorców:

 • zarejestrowanych w CEIDG,
 • których przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę – za 2018 r. jest to 63 tys. zł (osoby, które nie prowadziły działalności przez cały rok muszą zastosować proporcję),
 • do 8 stycznia wyrejestrowali się z dotychczasowego ubezpieczenia (ZUS ZWUA) i zgłosili się do „małego ZUS” (ZUS ZUA lub ZUS ZZA – drugi formularz dotyczy przedsiębiorców podlegających wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).

„Mały ZUS” dotyczy wyłącznie składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na ZUS od przychodów, w dalszym ciągu składkę zdrowotną będą opłacać w pełnej wysokości.

Maksymalnie „mały ZUS” można opłacać przez 36 miesięcy. Po upływie tego okresu przedsiębiorca będzie płacił składki ZUS w pełnej wysokości (tzw. „duży ZUS”).

Składki ZUS a zatrudnianie pracowników

Przedsiębiorcy mogą zatrudniać pracowników na podstawie różnych umów, np. umowy o pracę. W przypadku tej umowy opłacanie składek ZUS leży zarówno po stronie pracownika (są one potrącane przez pracodawcę z jego pensji), jak i przedsiębiorcy.

Z wynagrodzenia pracownika pokrywane są następujące składki ZUS:

 • emerytalne (9,76 proc.),
 • rentowe (1,50 proc.),
 • chorobowe (2,45 proc.)
 • zdrowotne (9 proc.).

Po stronie pracodawcy leży opłacenie następujących składek ZUS:

 • wypadkowe (wysokość tej składki zależy od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej),
 • emerytalne (9,76 proc.),
 • rentowe (6,5 proc.),
 • na Fundusz Pracy (2,45 proc.)
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (0,1 proc.).

ZUS przedsiębiorcy – zmiany na lepsze?

Aktualnie początkujący przedsiębiorcy mogą skorzystać z aż trzech ulg, czyli: ulgi na start, opłacania składek ZUS w preferencyjnych wysokościach i „małego ZUS-u”, czyli składek liczonych od przychodu. Wprowadzone ułatwienia mają zachęcić Polaków do otwierania firm. Czy tak się stanie przekonamy się już wkrótce.

 

Źródła:

ZUS: http://www.zus.pl/firmy/zgloszenie-platnika/firmy/zgloszenie-przedsiebiorcy-ceidg-

ZUS: http://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19981370887

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082371656

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040991001